Stwórca Wszechrzeczy i Pan Życia stworzył małżeństwo dla wzajemnego uświęcania się i wzrastania w miłości męża i żony oraz w celu przyjęcia dzieci, by na tej drodze małżonkowie zbliżali się do Boga.

 1. Kościół katolicki stanowi podstawę naszego rozumienia małżeństwa chrześcijańskiego.
  1. Każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, stworzony z miłości i do miłości. Miłość małżonków staje się zatem obrazem miłości Boga.
  2. Oddanie się sobie w akcie małżeńskim jest zamierzone przez Boga dla odnowienia małżeńskiego przymierza i potwierdzenia celu małżeństwa. Dlatego współżycie seksualne zostało ustanowione przez Stwórcę miłości i życia dla budowania małżeńskiej miłości i wydania na świat potomstwa.
  3. Ta więź miłości, łącząca małżonków sakramentalnych, pozwala im kochać dzieci od chwili poczęcia.
  4. Każde dziecko winno być przyjęte jako dar Boży, bez względu na to, czy było oczekiwane czy nie. Przychodzi na świat po to, aby kochać je ze względu na jego wartość jako osoby.
   • Powołaniem pary małżeńskiej jest wielkoduszna służba życiu.
   • Małżeństwo nie jest zobowiązane do posiadania tylu dzieci, ile byłoby w stanie pod względem fizycznym wydać na świat.
  5. Niektóre zachowania są z natury sprzeczne z Bożym planem, przeciwne godności człowieka i miłości małżeńskiej.
   • Stosowanie praktyk antykoncepcyjnych jest przeciwne naturze ludzkiej i porządkowi stworzenia. Należą do nich sterylizacja, środki antykoncepcyjne – chemiczne i mechaniczne oraz takie zachowania seksualne jak stosunek przerywany i masturbacja.
   • Stosowanie środków chemicznych lub mechanicznych w celu uniemożliwienia rozwoju poczętego życia (aborcja) jest wielkim złem moralnym.
   • Cudzołóstwo, nierząd, pornografia i homoseksualizm są przeciwne naturze ludzkiej i porządkowi stworzenia.
   • Akt poczęcia dziecka jest aktem małżeńskiej miłości. Sztuczne zapłodnienie odczłowiecza ten akt.
 2. Naturalne planowanie rodziny (NPR) to zrozumienie płodności kobiet i mężczyzn.
  1. Kiedy chrześcijańska roztropność prowadzi małżonków do wniosku, że mają odłożyć poczęcie dziecka lub utrzymać aktualną wielkość rodziny, powinni wówczas unikać współżycia w okresie płodności i stosować naturalne planowanie rodziny.
  2. Naturalne planowanie rodziny jest najlepszym sposobem planowania rodziny pod względem zdrowotnym, moralnym oraz zapewnia najlepszy rozwój małżeńskiej miłości.
  3. Każdy może nauczyć się NPR.
  4. Naturalne planowanie rodziny jest sztuką, która wymaga nauczenia się jej. Jest sztuką humanistyczną, ponieważ angażuje ludzkie zdolności obserwacyjne, analityczne i interpretacyjne oraz wspólne podejmowanie decyzji przez małżonków.
  5. Naturalne metody planowania rodziny są skuteczne przy odkładaniu poczęcia pod warunkiem, że małżonkowie należycie je poznają i będą stosować się do ich zasad. Skuteczność ta jest potwierdzona badaniami naukowymi.
  6. „Naturalny” znaczy pozostający w zgodzie z osobową naturą mężczyzny i kobiety oraz z prawdą o ich stworzeniu na obraz i podobieństwo Boże. „Naturalne” nie oznacza czynienia tego, co jest najłatwiejsze czy najwygodniejsze. W sprawach seksualnych utożsamianie tego, co naturalne, z tym, co najwygodniejsze, przynosi fatalne skutki.
 3. Życie płciowe jest normowane prawem naturalnym i prawem pozytywnym. Małżeństwa potrzebują pomocy Bożej w pokierowaniu swoją płciowością tak, by służyła ona autentycznej miłości.
 4. Każde właściwie pouczone małżeństwo może świadomie wykorzystywać swoją płodność. Należy uszanować prawo małżonków do decydowania, jak mogą spożytkować tę wiedzę. Małżeństwo nauczycieli NPR nie może pouczać innych małżonków, kiedy mają współżyć, a kiedy nie lub kiedy matka ma odstawić od piersi dziecko. Przedstawiciele Ligi udzielają osobistych porad tylko wtedy, gdy są o nie proszeni. Najważniejszym ich zadaniem jest propagowanie naturalnego planowania rodziny na użytek innych małżeństw.
 5. Pełne i przedłużone karmienie piersią jest najlepszą formą troski o niemowlę. Propagowanie karmienia piersią jest ważną częścią programu naturalnego planowania rodziny.
 6. Zawsze, gdy nauczyciele NPR angażują się w jakąkolwiek formę edukacji do czystości i przygotowania do małżeństwa, powinni przestrzegać nauk Kościoła Katolickiego na ten temat.
  1. Seksualne wychowanie młodego człowieka musi obejmować sens życia płciowego w małżeństwie.
  2. Należy zachęcać młodych ludzi do życia w czystości. Powinni też być pouczeni o praktycznych i religijno-moralnych uzasadnieniach do życia w czystości seksualnej.
 7. Uznanie pierwszeństwa potrzeb rodziny stoi ponad wszelkimi najbardziej nawet powikłanymi sytuacjami czy motywacjami społecznymi. Udzielając się w naszym apostolacie zawsze powinniście przestrzegać tej zasady.