Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie LIGA MAŁŻEŃSTWO MAŁŻEŃSTWU, zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie jest organizacją założoną i prowadzoną przez katolików świeckich, działającą w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działania — w kraju i za granicą — dla realizacji swoich celów statutowych.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zalesie Górne.

§ 4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Dla prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu. Oddziały te nie są jednak terenowymi jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z 7.04.89 Prawo o stowarzyszeniach.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ administracji państwowej.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje w swej działalności cele oświatowo-wychowawcze i w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegające na:

 1. upowszechnianiu katolickiej nauki o małżeństwie i rodzinie,
 2. umacnianiu rodziny i rozwijaniu postaw ukierunkowanych na zagwarantowanie osobie ludzkiej prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
 3. propagowaniu i nauczaniu metod naturalnego rozpoznawania płodności,
 4. zapewnieniu lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci przez promowanie ekologicznego karmienia piersią i pełnej opieki macierzyńskiej w pierwszych latach życia dziecka,
 5. promowaniu wśród młodzieży postawy czystości przedmałżeńskiej i wierności w małżeństwie,
 6. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
 7. wspieraniu rodziny,
 8. ochronie i promocji zdrowia,
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 10. upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 11. promocji i organizacji wolontariatu.

§ 8

Cele statutowe Stowarzyszenie osiąga przede wszystkim przez:

 1. organizowanie i prowadzenie kursów metod naturalnego rozpoznawania płodności,
 2. organizowanie i finansowanie lub współudział w organizowaniu i finansowaniu wystaw, spotkań, wykładów i seminariów dla osób i instytucji poświęconych zagadnieniom wymienionym jako cele Stowarzyszenia,
 3. popieranie oraz prowadzenie badań i studiów z zakresu szeroko rozumianej problematyki rodzicielskiej i wychowawczej włącznie z publikowaniem wyników tych prac,
 4. udzielanie porad w zakresie metod naturalnego rozpoznawania płodności oraz ekologicznego karmienia piersią,
 5. zbieranie, zamawianie, publikowanie oraz drukowanie: artykułów, książek, czasopism, i innych dokumentów oraz filmów, nagrań audio i wideo, a także publikacji elektronicznych i multimedialnych, w ramach obowiązującego porządku prawnego,
 6. prowadzenie serwisów internetowych.

§ 9

1. Działalność statutowa określona w par. 7 i 8 jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności i stanowi wyłączną działalność statutową Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku O działalności pożytku publicznego i wolontariaciew postaci wykonywania zadań z zakresu:

 1. ochrony i promocji zdrowia,
 2. działalności oświatowej,
 3. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

3. Działalność pożytku publicznego wykonywana przez stowarzyszenie może być działalnością odpłatną lub nieodpłatną. Dokumenty rachunkowe Stowarzyszenia muszą zawierać wyodrębnienie obu rodzajów działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

Rozdział III

Członkostwo.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być osoba przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji, spełniająca jedno z następujących kryteriów:

 1. posiadająca ważne upoważnienie Stowarzyszenia do nauczania metod naturalnego rozpoznawania płodności. Upoważnienie takie mogą otrzymać wyłącznie małżeństwa, które ukończyły odpowiednie szkolenie. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może przyjąć uchwałę o odstąpieniu od tej zasady i udzielić upoważnienia osobie indywidualnej.
 2. posiadająca tytuł Promotora Naturalnego Planowania Rodziny nadany przez Stowarzyszenie.

§ 12

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie przekazanej na rzecz Stowarzyszenia darowizny. Członkostwo wspierające trwa 12 miesięcy od daty przekazania darowizny.

§ 14

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy lub innych państw.

§ 15

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
 2. udziału w konferencjach, zebraniach i zjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. korzystania z publikacji i urządzeń Stowarzyszenia w realizowaniu jego celów statutowych.

2. Członkowie honorowi i wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem określonych w ust.1, punkty a oraz c.

3. Członkowie wspierający — osoby prawne — działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

§ 16

1. Członek zwyczajny jest obowiązany:

 1. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych w pisemnej deklaracji członkowskiej, o której mowa w § 11,
 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi i wspierający mają takie same obowiązki jak zwyczajni, z wyjątkiem określonych w ust. 1 pkt. a.

§ 17

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
 2. skreślenia z listy członków z powodu niewywiązywania się z obowiązków wyszczególnionych w §. 16,
 3. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, co może nastąpić w razie prowadzenia przez niego działalności sprzecznej z celami wyrażonymi w statucie Stowarzyszenia i w deklaracji członkowskiej,
 4. utraty osobowości prawnej — dotyczy to członków wspierających posiadających osobowość prawną,
 5. pozbawienia członkostwa honorowego.

2. Uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, a uchwały o pozbawieniu członkostwa honorowego — Walne Zebranie.

3. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Walnego Zebrania rozstrzyga sprawę ostatecznie.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia.

§ 18

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków (dalej zwane Walnym Zebraniem),
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 2 lata.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem spraw inaczej uregulowanych w niniejszym Statucie. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4. Zarząd i Komisja Rewizyjna, w trakcie kadencji w przypadku ustąpienia członków władz, mają prawo dobrania do swego grona nowych członków. Liczba dobranych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

5. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 19

Walne Zebranie.

1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz uczestników Walnego Zebrania,
 4. wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich rozpatrywanych przez Zarząd w trybie § 22 ust. 1 pkt. g,
 7. uchwalanie zmian Statutu,
 8. nadawanie godności członka honorowego i uchylanie takiej uchwały,
 9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia — przeznaczeniu jego majątku,
 10. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania.

3. Zarząd zwołuje co dwa lata Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem obrad.

4. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza drugi termin, jednak nie wcześniej niż na godzinę po pierwszym terminie Walnego Zebrania.

5. Walne Zebranie może podejmować uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:

 1. z inicjatywy Zarządu,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek 1/4 liczby członków zwyczajnych.

§ 20

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbywać się w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Zarząd Stowarzyszenia.

1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami.

2. Zarząd składa się z od 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie.

3. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizowanie wytycznych i uchwał Walnego Zebrania,
 2. przedkładanie sprawozdania ze swej działalności podczas obrad Walnego Zebrania,
 3. uchwalenie rocznego planu pracy i budżetu oraz czuwanie nad ich realizacją,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 5. powoływanie oddziałów Stowarzyszenia oraz koordynowanie i nadzorowanie ich działalności, a także ich zawieszanie i rozwiązywanie,
 6. powoływanie komisji, sekcji i innych komórek wyspecjalizowanych,
 7. rozstrzyganie sporów wynikłych pomiędzy członkami w obrębie Stowarzyszenia oraz rozpatry­wanie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 8. przyjmowanie członków zwyczajnych i członków wspierających — osób prawnych,
 9. wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego,
 10. zwoływanie Walnych Zebrań,
 11. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 12. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Prezydium,
 13. rozpatrywanie spraw niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.

2. Zarząd rozpatrując sprawy w trybie ust. 1 pkt. g, może orzekać następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
 3. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

3. Od wymienionych kar członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwał na piśmie. Uchwała Walnego Zebrania rozstrzyga sprawę ostatecznie.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące i zwoływane są przez Prezydium Zarządu.

2. Organizacje i tryb pracy Zarządu i jego Prezydium określa regulamin ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. W szczególnych przypadkach na wniosek Prezesa lub prezydium zarządu, uchwały i decyzje zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na e – adres Prezesa lub wyznaczonego przez niego członka zarządu, lub za pomocą faxu na nr wskazany przez Prezesa, lub metodą obiegową poprzez składanie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków zarządu.

§ 24

Prezydium Zarządu.

1. Zarząd wybiera spośród siebie Prezydium w składzie od 3 do 5 osób, w tym wiceprezesa i skarbnika.

2. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd.

3. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Prezydium, w tym prezesa lub jego zastępcy i podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd na jego najbliższym posiedzeniu.

4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby i zwoływane są przez prezesa lub z jego upoważnienia przez jego zastępcę.

§ 25

Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru działalności Stowarzyszenia, niepodlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie.

3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które pełnią aktualnie funkcję członków Zarządu, ani osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie o udzielenie absolutorium dla Zarządu,
 2. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

§ 27

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 28

Przy Stowarzyszeniu może zostać powołana Rada Medyczna skupiająca naukowców i praktyków w zakresie metod naturalnego rozpoznawania płodności. Jej głównym zadaniem jest merytoryczna pomoc w zakresie zagadnień wynikających z działalności statutowej. Rada Medyczna inspiruje również nowe kierunki naturalnej diagnostyki płodności.

Rozdział V

Oddziały Stowarzyszenia.

§ 29

Najważniejszą częścią Stowarzyszenia są małżeństwa — instruktorzy metod naturalnego rozpoznawania płodności — zorganizowane w swojej pracy w oddziały.

§ 30

Oddział składa się z minimum 4 członków Stowarzyszenia mieszkających lub mających swoje siedziby w tym samym regionie.

§ 31

Oddział powstaje na podstawie uchwały Zarządu określającej siedzibę i zasięg działania Oddziału.

§ 32

Oddział nie posiada osobowości prawnej.

§ 33

Decyzją Zarządu Oddział może otrzymać dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia środki finansowe.

§ 34

Pracą Oddziału kierują i obsługują ją następujące osoby:

 1. małżeństwo — instruktorzy — Koordynatorzy Oddziału,
 2. członek zwyczajny Stowarzyszenia — Skarbnik Oddziału.

§ 35

Wszelkie decyzje dotyczące Oddziału — włącznie z powołaniem i odwołaniem Koordynatorów i Skarbnika — zapadają na zebraniach członków zwyczajnych Oddziału w obecności co najmniej połowy uprawnionych do udziału w zebraniu.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia.

§ 36

Dla zdobycia środków niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji tych celów.

§ 37

Cały dochód  Stowarzyszenia pochodzący ze źródeł określonych w § 38 przeznaczany jest na działalność statutową.

§ 38

1. Na majątek składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Fundusze składają się z:

 1. zapisów i darowizn,
 2. dotacji i wpływów z działalności statutowej,
 3. wpływów z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.

§ 39

1. Dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałami i dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes Stowarzyszenia wraz z drugim członkiem zarządu lub Wiceprezes z drugim członkiem zarządu.

2. Poza sprawami wskazanymi w ust. 1 Stowarzyszenie reprezentują jednoosobowo  Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik.

3. Stowarzyszenie może ustanawiać pełnomocników na zasadach ogólnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

§ 40

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia.

§ 41

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 42

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.