Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.

Te słowa Jezusa mocno odzwierciedlają naszą sytuację.
Z różnych miejsc w Polsce otrzymujemy zapytania o możliwość uczestnictwa w kursach Naturalnego Planowania Rodziny (NPR), a nie zawsze jesteśmy w stanie polecić fachowych i wiarygodnych instruktorów.
Cieszymy się ogromnie, że są osoby, które chcą zostać nauczycielami NPR, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
Cieszymy się, że zainteresowaliście się organizowanym przez nas szkoleniem.

Działające od 1992 roku stowarzyszenie Liga Małżeństwo Małżeństwu proponuje dobrze zorganizowany sposób nauczania i promocji Naturalnego Planowania Rodziny oparty na ponad czterdziestoletnim doświadczeniu naszej organizacji macierzystej - The Couple to Couple League (USA).

Organizujemy kursy objawowo-termicznej metody rozpoznawania płodności prowadzone przez małżeństwa (pary instruktorów), skierowane głównie do małżonków, narzeczonych i par, choć oczywiście nie zamykamy drzwi przed indywidualnymi uczestnikami.
Wykorzystujemy specjalnie przygotowany zestaw materiałów - zarówno dla prowadzących (prezentacje, konspekt nauczyciela) jak i dla uczestników kursu (ćwiczenia, podręcznik, zeszyty obserwacji).
Kurs pozwala poznać gruntownie metodę objawowo - termiczną oraz podstawy wyłącznego i przedłużonego karmienia piersią, którego upowszechnianie jest również jednym z naszych głównych celów.

Cały program nauczania LMM oparty jest na przeświadczeniu, że zwykłe małżeństwo może z powodzeniem uczyć Naturalnego Planowania Rodziny, jeśli otrzyma odpowiednie przygotowanie i pomoce do nauczania. Najważniejsze rolę odgrywają tutaj:

 • pragnienie obojga małżonków dzielenia się swoją wiedzą z innymi,
 • chęć kształcenia się,
 • wytrwałość w poświęceniu niewielkiej ilości czasu na uczenie innych.

Szkolenie nauczycieli NPR

Kto może zostać nauczycielem NPR w LMM?

Nauczycielami NPR w stowarzyszeniu Liga Małżeństwo Małżeństwu mogą zostać wyłącznie pary małżeńskie ! Niemniej, na szkolenie przyjmujemy również narzeczonych, najwcześniej na pół roku przed zaplanowaną datą ślubu, zaś autoryzację i materiały, o których jest mowa dalej, otrzymają już jako małżonkowie, pół roku po ślubie.
Zastrzeżenie to wynika ze specyfiki naszej organizacji, stawiającej na równi przekazywanie wiedzy oraz świadectwo życia obojga małżonków.
Jest to odpowiedź na słowa papieża Pawła VI zawarte w encyklice "Humanae vitae" (HV 26):

Wśród owoców, które dojrzewają, gdy prawo Boże jest gorliwie przestrzegane, niezwykle cenny jest ten, że sami małżonkowie często pragną podzielić się z innymi wynikami swoich doświadczeń.
Dzięki temu w szerokich ramach powołania świeckich znajdzie się nowa i niezwykle doniosła forma apostolatu, w której równi usługują równym.
Wtedy bowiem sami małżonkowie podejmują zadania apostolskie, względem innych małżonków, pełniąc rolę ich przewodników.
Wśród tylu form chrześcijańskiego apostolatu ta wydaje się obecnie najpotrzebniejsza.

Nauczycielami NPR mogą zostać osoby spełniające następujące warunki:

 • żyją w sakramentalnym związku małżeńskim,
 • akceptują zasady przedstawione w encyklice "Humane vitae",
 • praktykują Naturalne Planowanie Rodziny.

Pojedyncze osoby i wszyscy, którzy nie czują się na siłach podjąć służby jako nauczyciele, mogą zostać w stowarzyszeniu LMM Promotorami Naturalnego Planowania Rodziny.

Przebieg szkolenia

1. Zgłoszenie do szkolenia

Pierwszym krokiem w kierunku stania się nauczycielami Ligi jest poinformowanie LMM o chęci rozpoczęcia szkolenia.
Zgłosić do szkolenia można się przez formularz kontaktowy.
Następnie wysyłamy zainteresowanym formularz zgłoszenia do programu szkoleniowego, który należy przeczytać, wypełnić, podpisać (obydwoje małżonkowie/narzeczeni) i odesłać.
Po zaakceptowaniu zgłoszenia para jest traktowana jako kandydaci przyjęci na szkolenie.

2. Opłata

Koszt szkolenia to:

 • 200 zł opłaty szkoleniowej (od małżeństwa);
 • koszt obowiązkowych lektur ("Sztuka naturalnego planowania rodziny. Kurs podstawowy", "Sztuka naturalnego planowania rodziny. Powrót płodności po porodzie");
 • koszty pobytu na seminarium szkoleniowym (zakwaterowanie i wyżywienie).

Opłatę szkoleniową należy wpłacić po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, na konto LMM.
W razie przerwania szkolenia nie podlega ona zwrotowi.

3. Lektury obowiązkowe

 • Liga Małżeństwo Małżeństwu: "Sztuka naturalnego planowania rodziny. Kurs podstawowy",
 • Papież Paweł VI: encyklika "Humanae vitae",
 • Papież Jan Paweł II: encyklika "Evangelium vitae",
 • "Katechizm Kościoła Katolickiego", strony: 379 – 393 (pkt. 1601- 1666), 501 – 512 (pkt. 2197 – 2257) , 526 – 540 (pkt. 2331 – 2400), 562 – 565 (pkt. 2514 – 2533),
 • Liga Małżeństwo Małżeństwu: "Sztuka naturalnego planowania rodziny. Powrót płodności po porodzie",
 • lektura dotycząca teologii ciała wg. Jana Pawła II, np. Ksawery Knotz: "Seks jest boski czyli erotyka katolika", Christopher West: "Teologia ciała dla początkujących",
 • lektura dotycząca karmienia piersią: Tracey Murkett i Gill Rapley: "Po prostu piersią" lub Magda Karpienia "Karmienie piersią"
 • Artykuły i prezentacje dostępne na platformie Moodle.

4. Sprawdziany

Po dokonaniu wpłaty kandydaci rozpoczynają szkolenie.
W pierwszym kroku zapoznają się z z podręcznikiem ("Sztuka naturalnego planowania rodziny. Kurs podstawowy") i otrzymują dostęp do internetowej plaformy szkoleniowej (Moodle).

Platforma szkoleniowa

W tej części szkolenia kandydaci na zmianę zapoznają się z lekturami obowiązkowymi (podręczniki, artykuły, prezentacje) i rozwiązują serię testów (testy zamknięte, pytania otwarte, interpretacja kart obserwacji).

Szkolenie kończy się udziałem w obowiązkowym wyjazdowym seminarium szkoleniowym (4 dni), w czasie którego odbywa się egzamin (pisemny i ustny).

Program kształcenia pomyślany został tak, aby przy zwykłych obowiązkach domowych umożliwić małżeństwu wykazującemu minimum obowiązkowości ukończenie szkolenia w ciągu około sześciu miesięcy.

5. Własne doświadczenie

Najlepiej jest, aby kandydaci na nauczycieli przeszli wcześniej nasz kurs podstawowy Naturalnego Planowania Rodziny albo też przeszli kurs w którejś z innych organizacji uczących metody objawowo-termicznej (metoda Rötzera, tzw. metoda angielska, kursy w studium rodziny, w poradni rodzinnej, itp.).
Małżonków, którzy nie mieli takiej okazji, prosimy o powiadomienie nas o tym.

Pragniemy też, aby kandydaci koniecznie mieli osobiste doświadczenie w praktykowaniu metody objawowo - termicznej lub owulacyjnej, a jeśli to możliwe - także karmieniu piersią.
Wymagane doświadczenie może być także zdobyte w okresie szkolenia. Narzeczeni, którzy uczestniczą w szkoleniu, otrzymają dyplom dopiero pół roku po ślubie, kiedy uzyskają wymagane doświadczenie w praktykowaniu metody objawowo-termicznej w małżeństwie.

6. Autoryzacja

Małżeństwa, które ukończą szkolenie, otrzymują dyplom nauczyciela NPR, poświadczający zdobycie wiedzy potrzebnej do nauczania objawowo-termicznej metody rozpoznawania płodności.
Po uzyskaniu dyplomu nauczyciela NPR małżeństwa stają się członkami stowarzyszenia i otrzymują status NAUCZYCIELI LMM.
Nowi nauczyciele otrzymują materiały dydaktyczne: zeszyt nauczyciela i zestaw slajdów do prowadzenia kursu podstawowego, warsztatów "Powrót płodności po porodzie" i warsztatów "Premenopauza".

7. Podstawy religijne

Liga Małżeństwo Małżeństwu jest stowarzyszeniem założonym w celu udostępnienia małżeństwom, narzeczonym i młodzieży wiedzy o odpowiedzialnym rodzicielstwie opartej na określonym systemie wartości, tak zdrowotnych jak i moralno-religijnych.
Twórcy LMM, katolicy, założyli tę organizację z powodu ich przekonań o niemoralności nienaturalnych środków regulacji poczęć i w poczuciu odpowiedzialności za zapewnienie praktycznego wsparcia wszystkim małżeństwom. Dlatego na naszych kursach podkreślamy moralne i religijne wartości związane z naturalnym planowaniem rodziny jako obecne od początku w tradycji i nauczaniu Kościoła Katolickiego. Równie ważne jak nauczanie metody objawowo-termicznej, jest również własne świadectwo życia małżonków-instruktorów NPR. Wartości te są wymienione w dołączonych do formularza zgłoszenia Zasadach ideowych LMM. Aby zostać przyjętymi na szkolenie, kandydaci muszą wyrazić pisemnie zgodę z tymi zasadami.

8. Wymagania stawiane nauczycielom LMM

Liga czyni znaczną inwestycję, szkoląc i wyposażając w niezbędne materiały każde małżeństwo instruktorów NPR. Uważamy zatem, że mamy prawo oczekiwać od nich aktywności w nauczaniu innych. Od przeszkolonych par instruktorów Liga oczekuje poprowadzenia minimum dwóch kursów w ciągu roku. Zachęcamy również do obecności na corocznym Zjeździe członków LMM. Ponieważ Liga ma ustalony standard jakości nauczania naturalnego planowania rodziny, chcielibyśmy, aby nasi nauczyciele postępowali zgodnie z zasadami organizacyjnymi LMM.

Po co to wszystko?

Cele lokalnej i ogólnokrajowej działalności LMM

 • Udostępnienie kursów naturalnego planowania rodziny wszystkim małżeństwom i narzeczonym.
 • Na szczeblu krajowym celem jest umożliwienie poznania NPR nie tylko mieszkańcom dużych miast, ale i mniejszych miejscowości. Realizujemy to poprzez udostępnianie materiałów do nauki NPR w domu i zdalne udzielanie porad (korespondencyjne, telefoniczne, internetowe).
 • Przekonywanie duchownych, lekarzy i innych osób kształtujących opinię społeczną o wartości naturalnego planowania rodziny.
 • Powiększenie wspierającego nauczycieli kręgu duchownych, lekarzy, doradców rodzinnych i innych, którzy polecają małżeństwom kursy naturalnego planowania rodziny.
 • Ukazywanie NPR jako najlepszego sposobu regulacji poczęć poprzez uczestnictwo w prowadzeniu kursów przedmałżeńskich.
 • Przekonywanie młodzieży o wartości czystości przedmałżeńskiej.
 • Zapewnienie lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego niemowląt poprzez upowszechnianie pełnego i przedłużonego karmienia piersią.
 • Ożywianie chrześcijańskiego powołania do służby życiu.
 • Rozwijanie postaw “za życiem” i umacnianie małżeństw poprzez uczenie naturalnego planowania rodziny.
 • Czynienie narodu silniejszym dzięki umocnieniu rodziny przez realizowanie wyżej wymienionych programów, adresowanych do małżeństw, narzeczonych i młodzieży.

Uważamy, że możemy bardziej skutecznie wpływać na nasze otoczenie i na naród, działając razem i wykorzystując jak najlepiej nasze skromne możliwości. Państwa uczestnictwo w tym wzajemnym wspieraniu się zostanie docenione przez ludzi, którym będziecie służyć w Waszym środowisku.